Test och anmälan

AUDIT

Här är ett antal frågor om Dina alkoholvanor. Vi är tacksamma om Du besvarar dem så noggrant och ärligt som möjligt genom att markera det alternativ som gäller för Dig.

Med ett "glas" menas:

exempel glas

Har en släkting eller vän, en läkare (eller någon annan inom sjukvården) oroat sig över Ditt drickande eller antytt att Du borde minska på det?

icd

Dessa sex frågor beskriver olika satt på vilket alkoholproblem kan yttra sig. Frågorna gäller hur det sett ut for dig under de senaste 12 månaderna.

Några frågor om vem du är
Det kön som tilldelades dig vid födseln. Denna information behövs för att avgöra gränsvärden för riskabel konsumtion mm.
Fyra siffror (t ex 1973).
Information om forskningsprojektet

Välkommen till studien som undersöker effekterna av en ny behandling för individer som vill minska sin alkoholkonsumtion eller sluta dricka alkohol.

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka om behandling av alkoholproblem fungerar bättre med ett tillägg av Internetbehandling till sedvanlig behandling av alkoholproblem i primärvård.

Hur går studien till?

Du kommer att få svara på några frågor och lämna samtycke till att delta i studien.

Därefter kommer du att få svara på några frågeformulär.

Du kommer efter att du gjort det att få besked om du kan ingå i studien och därefter lottas du till att antingen få sedvanlig behandling på vårdcentralen eller att få sedvanlig behandling samt ett tillägg med Internetbehandling.

Oavsett vilken behandling du lottas till så behöver du lämna blodprov. När du gjort det kan behandlingen börja.

All information om hur du kommer igång i din behandling får du via internetsidan.

Internetbehandlingen pågår i 2 månader.

Behandlingsinnehållet som ingår i den sedvanliga behandlingen görs upp i samråd med läkaren på vårdcentralen i samband med att hen ger dig återkoppling på dina svar på frågeformulär och blodprover.

Forskningsgruppen ges möjlighet att under studien ta del av din journal för att kunna se vilken behandling som ges.

3 och 12 månader efter påbörjad behandling följs behandlingen upp och du får fylla i samma frågeformulär som vid baslinjemätningen på internet samt ta blodprover. Inför detta får du ett sms eller mejl från forskargruppen som påminnelse.

Vilka är riskerna?

Inget av de två behandlingsalternativen i denna studie är riskabelt. Skulle du behöva mer omfattande behandling kommer du erbjudas behandling i specialistvård och då avbryts deltagande i studien. Om du under studiens gång försämras i ditt mående har du möjlighet att vända dig till din läkare i primärvården alternativt söka hjälp akut i sjukvården på sedvanligt sätt.

Vilka är fördelarna?

Nyttan för de personer som ingår i projektet är att de får hjälp att dricka mindre. Hög alkoholkonsumtion är förenat med ökad risk för ett 60-tal sjukdomstillstånd och är även förknippat med negativa sociala konsekvenser i exempelvis arbete och relationer.

Hur får jag information om studiens resultat?

Vid studiens avslut kommer du att få möjlighet att ta del av dina individuella data. Resultaten av hela studien kommer att publiceras som artiklar i vetenskapliga
tidskrifter samt presenteras på konferenser och i utbildningar.

Försäkring, ersättning

Alla som deltar i studien omfattas av patientskadeförsäkringen. Ingen ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst eller andra utgifter kopplade till
projektet.

Hantering av information och sekretess

Alla personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och etiska regler. Samtlig data kommer att förvaras i enlighet med gällande regler för skyddande av forskningsdata. Uppföljning av data för vårdkonsumtion och läkemedelsutnyttjande kommer att ske. Under den tid studien pågår kommer forskarna att kunna ta del av dina journaler vid vårdcentralen.

För att skydda din anonymitet kommer allt datamaterial att avidentifieras och rikskoder kommer att användas för identifikation av deltagare inom ramen för studien. Resultaten kommer endast att redovisas på gruppnivå. Ingen data som kan härledas till specifika personer och eventuellt leda till igenkänning kommer att presenteras eller publiceras. Lista över studiens deltagare kommer att förvaras i ett kassaskåp på Karolinska Institutet.

Personuppgiftsansvarig är Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Ansvarig för studien är professor Sven Andreasson vid Karolinska Institutet, tillika överläkare vid Beroendecentrum Stockholm, Tel 08-12345780. Dataskyddsombud är Camilla Heise Löwgren, epost: GDPR.slso@sll.se

Frivillighet

Deltagande i forskningsprojektet är helt frivilligt och du har rätt att när som helst, utan särskild förklaring, avbryta ditt deltagande. Du har rätt att begära att de data du lämnar i studien förstörs. Om du önskar avbryta ditt deltagande i studien kommer du att kunna få sedvanlig vård på din vårdcentral även fortsättningsvis. Kontakta forskningskoordinator Malin Karn, malin.karn@sll.se, eller projektledare Karin Hyland, karin.hyland@sll.se, om du önskar avbryta ditt deltagande.

Endast för kontakt i samband med anmälan och uppföljning i studien.

Vertikala flikar